fbpx

ביטולים והחזרות

תקנון ביטולים והחזרות להלן ״מדיניות ביטולים והחזרות״ המהווה מדינות ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”)
להלן יפורטו תנאי מדיניות החזרת מוצרים וביטולים של חברת גקו – סיון סופר או Gekko ,ע.מ 034101428
(להלן: החברה) לרוכשי מוצרי החברה באמצעות אתר החברה בכתובת https://gekko.co.il,
כפי שמפורסמים שם מעת לעת (להלן: מוצר או מוצרים).
ביטול עסקה או החזרת מוצר
1. משתמש שרכש מוצר באמצעות האתר (להלן: הרוכש) מחויב לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו.
2. ביטול עסקה:
2.1. רוכש יהיה רשאי לבטל עסקה ולהחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום רכישת המוצר או מיום קבלת המוצר למענו, לפי המאוחר.
2.2. בהתאם להוראות מדיניות זו, ובלבד שהתקיימו התנאים המפורטים להלן:
2.2.1. המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש;
2.2.2. המוצר ארוז באריזתו המקורית;
2.2.3. הרוכש צירף את חשבונית הקניה, סרט קופה או פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם החברה או – ככל שהרוכש מציין שאינם בידיו או כל הוכחה אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום;
2.3. על אף האמור, אנשים עם מוגבלויות אשר יכולים להוכיח ע״י אישור רשמי את מוגבלותם והיא כזו שאינה מאפשרת עמידה ב14 ימים (סעיף 2.1) רשאים לבטל עסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או קבלת המוצר, לפי המאוחר וזאת רק בתנאי שהוכיחו את מוגבלותם ע״ הצגת האישור המקורי בתקופת הזמן הרגילה המאפשרת ביטול עסקה (סעיף 2.1).
3. צרכן שרכש מוצר באמצעות משווקים מורשים, יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של המשווק המורשה ממנו רכש את המוצר.
4. רוכש המבקש לממש את הזכות לביטול העסקה, נדרש להודיע לחברה על ביטול העסקה של רכישת המוצר, ימסור את הפרטים הבאים: שמו המלא, תעודת זהות, שם המוצר, תאריך הרכישה, אמצעי התשלום, אמצעי התקשרות עמו וכן המסמך (להלן: הודעת ביטול).
5. הרוכש יעביר את הודעת הביטול בכתב, באמצעות פנייה לחברה באחד מאמצעי הקשר המפורטים מטה:
5.1. הודעה באמצאות דואר אלקטרוני (אימייל) לכתובת: info@gekko.co.il
5.2. הודעה כתובה שתימסר פיזית בכתובת החנות המלאכה 12, נתניה, לידי עובדי החנות בלבד
5.3. הודעה במסרון לטלפון של החנות 050-535-1717
6. החזר כספי:
6.1. במקרה של ביטול עסקה על ידי הרוכש, יינתן החזר כספי בניכוי הסכומים המפורטים בסעיף 6.1.2 להלן:
6.1.1. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין פרטים שנמסרו ללקוח בנוגע למוצר, אי אספקה במועד שנקבע או כל הפרה מהותית אחרת של החברה בקשר למוצר (להלן: אי התאמה), תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום נוסף.
6.1.2. סכומים שמותר לנכותם (למעט במקרים של ביטול עקב אי התאמה) להלן ״דמי ביטול״, החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בסך %5 ממחיר..
7. מועד החזרת התמורה ששולמה: ההחזר הכספי יבוצע על ידי החברה במועד הסמוך ככל שניתן למועד ביטול העסקה ובכל מקרה לא יאוחר מ-14 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה וקבלת המוצר לרשותה.
8. אופן החזרת התמורה ששולמה: ההחזר הכספי ייעשה באותו אופן בו נעשה התשלום ובהתאם לפירוט להלן:
9. תשלום במזומן – ההחזר הכספי יהיה במזומן בלבד;
10. תשלום בכרטיס אשראי – החברה תפעל לביטול החיוב בכפוף לאישור חברת האשראי או, אם זוכה חשבונה של החברה או שלא ניתן לבטל את החיוב או לבצע זיכוי דרך חברת כרטיסי האשראי, ההחזר הכספי יהיה במזומן.
11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית, לבקשת הלקוח, להחליף מוצר כנגד הצגת חשבונית או פתק החלפה למשך 14 ימים מיום רכישת המוצר, ובלבד שהמוצר המוחזר עומד בתנאים המפורטים מטה:
11.1. המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש;
11.2. המוצר ארוז באריזתו המקורית;
11.3. האריזה סגורה ואינה נפתחה ע״י הלקוח;
11.4. הלקוח יחזיר את המוצר למקום בו רכש אותו;
11.5. החברה תהיה רשאית לבדוק את אריזתו ושלמותו למשך 2 ימי עסקים לני אישור החלפת המוצר
12. במקרה של ביטול עסקת רכישה, יש לפנות תחילה אל החברה דרך האמצעים המפורטים בתקנון זה לצורך ביטול ותיאום ההחזרה:
12.1. סלולארי 050-535-1717
12.2. טלפון 09-7417117
12.3. דוא״ל info@gekko.co.il
12.4. כתובת משרדי החברה למשלוח בדואר רשום או על ידי שליח:
“גקו – Gekko ,”רחוב המלאכה 12, נתניה תא דואר 8933

סל הקניות שלי
רשימת משאלות
השווה בין מוצרים (0 מוצרים)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
קטגוריות
דילוג לתוכן